Inschrijven

TOELATINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BIJ AANMELDING OP PIPITA BASISSCHOOL

Hartelijk dank dat u besluit om uw kind bij Pipita aan te melden!

Gedurende het gehele schooljaar kunnen kinderen aangemeld worden. Dit kan via de e-mail of door middel van een afspraak op een maandelijkse “informatie/aanmelding dag”.

Aanmeldingsprocedure:

Er is pas sprake van aanmelding nadat u volgende stappen heeft gemaakt:

  • Via een gemaakte afspraak vindt een gesprek met de ouders plaats (indien zij op het eiland wonen/zijn);

  • Dit formulier dient u ondertekend naar ons toe te sturen;

  • Het aanmeldingsformulier (voor ieder kind apart) vragen wij u in te vullen en ondertekend naar ons toe te sturen;

  • Het inschrijfgeld van Nafl. 400,- is overgemaakt en ontvangen.

Na aanmelding wordt/worden uw kind(eren) op een lijst geplaatst. Wanneer uw kind(eren) nog steeds niet is/zijn geplaatst op 30 mei van het lopende schooljaar, halen wij op verzoek de aanmelding door en retourneren het inschrijfgeld met aftrek van administratiekosten van Nafl.30,- per aanmelding.

Is/zijn uw kind(eren) aangenomen en besluit u geen gebruik te maken van de plaatsing, dan wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. De plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van datum van aanmelding, waarbij broertjes en zusjes van bestaande leerlingen voorrang hebben.

Vervolgprocedure / toelating:

De ouders dienen de onderwijsgegevens van de huidige school van het kind te overleggen. Dit houdt een onderwijskundig rapport, laatste rapportgegevens, laatste LVS gegevens, eventuele handelingsplannen en onderzoeken.

Voor kinderen van groep 1/2 sturen wij een “Kleuterlijst” en dient u als ouder(s) en de huidige opvang/school in te vullen en te retourneren.

Een kind voor groep 3 t/m 8 getest om de beginsituatie te bepalen (indien het kind op het eiland woont/is).

Daarna vindt bespreking en besluitvorming plaats. Bij deze besluitvorming wordt er ook gekeken naar de samenstelling van de groep waar het kind mogelijk inkomt. Het kan dus voorkomen dat een kind niet aangenomen wordt, terwijl er wel plaats is in de groep. Tot slot vindt er een eindgesprek met de ouders plaats.

Het achterhouden of verzwijgen van relevante gegevens voor het onderwijs over het aangemelde kind kan, ook na plaatsing, een reden zijn tot heroverweging van de plaatsing van het kind.

Bij definitieve plaatsing krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging staat tevens de datum waarop vooraf de 1e maand schoolgeld betaald dient te zijn.

Indien de ouders het schoolgeld niet op genoemde datum betaald hebben, vervalt de plaatsing van het kind/ de kinderen.

Na het betalen van het eerste bedrag voor het schoolgeld, hebben de ouders geen recht op teruggave van het schoolgeld bij terugtrekking van de plaatsing.

Schoolgeld

Het schoolgeld is over 12 maanden verdeeld.

De betalingen voor een schooljaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Het schoolgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en aan het einde van het voorafgaande schooljaar, in de maand mei, bekend gemaakt.

Schoolgeld

Per maand

Per jaar

Groep 3 t/m 8 eerste kind

Naf 800,-

Naf 9600,-

Groep 3 t/m 8 tweede e.v. kinderen

Naf 765,-

Naf 9180,-

Groep 1 /2

Naf 700,-

Naf 8400,-

Het schoolgeld dient vooraf – dus vóór de 1e van de maand – betaald te zijn. Om onze en uw administratie makkelijker te maken, verzoeken wij u om het schoolgeld automatisch over te maken. Het is voor ons ook veiliger en u kunt het niet vergeten.

Wilt u bij het overmaken duidelijk de naam van uw kind vermelden?

Ons bankrekeningnummer is M.C.B. # 29295504 t.n.v. Stichting Pipita basisschool.

Voor overmakingen vanuit het buitenland is onze swift code: MCBKCWCU

Bij te laat betalen van het schoolgeld worden er administratiekosten berekend. Als er sprake is van achterstand in de betaling van het schoolgeld wordt het rapport van uw kind niet uitgereikt en zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De buitengerechtelijke kosten ad 15% zullen u tevens in rekening worden gebracht.

Indien na verstrijken van een termijn van 60 dagen nog geen betaling is ontvangen, zal de schoolleiding schorsing van uw kind(eren) overwegen, dan wel andere passende maatregelen nemen.

Afmelding

Op onze school geldt een opzegtermijn van twee maanden. Dit houdt in dat u minimaal twee maanden voor vertrek, afgerond naar boven op hele maanden, dit schriftelijk aan ons te melden.

Wanneer u per direct of op een korter termijn dan twee maanden vertrekt, bent u ons toch twee maanden schoolgeld verschuldigd.

Datum:                                                                      Plaats:

Handtekening voor akkoord door ouder/verzorger:

Het Inschrijfformulier Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden. Na invullen kunt u het aan ons retourneren via email of via de post. Betaling Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is Nafl. 400, - (incl. O.B.) . U kunt dit overmaken op: MCB # 29295504 t.n.v. Stichting Pipita basisschool  onder vermelding van de naam van uw kind. Swiftcode: MCBKCWCU